Privadesa i Cookies

POLÍTIQUES DE PRIVADESA I COOKIES
DEL LLOC WEB SERVEISTIC.COM

I. POLÍTICA DE PRIVADESA I PROTECCIÓ DE DADES

Respectant el que estableix la legislació vigent, serveistic.com (d’ara endavant, també Lloc Web) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat a el risc de les dades recollides.

Lleis que incorpora aquesta política de privadesa

Aquesta política de privadesa està adaptada a la normativa espanyola i europea vigent en matèria de protecció de dades personals a internet. En concret, respecta les normes següents:

 • El Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD.
 • La Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).
 • El Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (RDLOPD).
 • La Llei 34/2002, del dia 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE).

Identitat del responsable del tractament de les dades personals

El responsable del tractament de les dades personals recollides a serveistic.com és: Antoni Joan Solano Boixadós, amb NIF: 39.357.943-K (d’ara endavant, responsable del tractament). Les seves dades de contacte són les següents:

Adreça:
C/ del Cós 35 2n
Telèfon de contacte: 619788424
Formulari de contacte

Registre de dades de caràcter personal

En compliment del que estableix el RGPD i la LOPD-GDD, l’informem que les dades personals recollides per serveistic.com mitjançant els formularis facilitats a les nostres pàgines quedaran incorporades i seran tractades en el nostres fitxers per tal de facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre serveistic.com i l’Usuari o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que aquest completi, o per atendre una sol·licitud de la seva consulta. Així mateix, de conformitat amb el que preveu el RGPD i la LOPD-GDD, llevat que sigui aplicable l’excepció prevista en l’article 30.5 de l’RGPD, es manté un registre d’activitats de tractament que especifica, segons les seves finalitats, les activitats de tractament dutes a terme, i les altres circumstàncies establertes en el RGPD.

Principis aplicables al tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals de l’Usuari es sotmetrà als següents principis recollits en l’article 5 de l’RGPD i en l’article 4 i següents de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

• Principi de licitud, lleialtat i transparència: es requerirà en tot moment el consentiment de l’Usuari prèvia informació completament transparent de les finalitats per les quals es recullen les dades personals.

• Principi de limitació de la finalitat: les dades personals seran recollides amb finalitats determinades, explícites i legítimes.

• Principi de minimització de dades: les dades personals recollides seran únicament les estrictament necessàries en relació amb les finalitats per les quals són tractades.

• Principi d’exactitud: les dades personals han de ser exactes i estar sempre actualitzades.

• Principi de limitació del termini de conservació: les dades personals només seran mantingudes de manera que es permeti la identificació de l’Usuari durant el temps necessari per les finalitats del seu tractament.

• Principi d’integritat i confidencialitat: les dades personals seran tractades de manera que se’n garanteixi la seguretat i confidencialitat.

• Principi de responsabilitat proactiva: el responsable del tractament serà responsable d’assegurar que els principis anteriors es compleixen.

Categories de dades personals

Les categories de dades que es tracten a serveistic.com són únicament dades identificatives. En cap cas, es tracten categories especials de dades personals en el sentit de l’article 9 de l’RGPD.

Base legal per al tractament de les dades personals

La base legal per al tractament de les dades personals és el consentiment. Serveistic.com es compromet a demanar el consentiment exprés i verificable de l’Usuari per al tractament de les seves dades personals per a una o diverses finalitats específiques.

L’Usuari tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo. Com a regla general, la retirada del consentiment no condicionarà l’ús del Lloc Web.

En les ocasions en què l’Usuari hagi de, o pugui facilitar les seves dades a través de formularis per realitzar consultes, sol·licitar informació o per motius relacionats amb el contingut del Lloc Web, se li informarà en cas que la formalització d’algun sigui obligatòria pel fet que els mateixos siguin imprescindibles per al correcte desenvolupament de l’operació realitzada.

Períodes de retenció de les dades personals

Les dades personals només seran retingudes durant el període de temps necessari per a les finalitats del seu tractament, o bé fins que l’Usuari en sol·liciti l’eliminació.

Destinataris de les dades personals

Les dades personals de l’Usuari no seran compartides amb tercers, llevat en cas de ser necessari per a la realització de les tasques per les quals hagi estat recopilada la informació.

Dades personals de menors d’edat

Respectant el que estableixen els articles 8 de la RGPD i 7 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, només els majors de 14 anys podran atorgar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lícita per serveistic.com. Si es tracta d’un menor de 14 anys, serà necessari el consentiment dels pares o tutors per al tractament, i aquest sol es considerarà lícit en la mesura en què aquests ho hagin autoritzat.

Secret i seguretat de les dades personals

serveistic.com es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat adequat al risc de les dades recollides, de manera que es garanteixi la seguretat de les dades de caràcter personal i s’eviti la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

El lloc web disposa d’un certificat SSL (Secure Socket Layer), que assegura que les dades personals es transmeten de forma segura i confidencial, en ésser la transmissió de les dades entre el servidor i l’usuari, i en retroalimentació, totalment xifrada o encriptada.

Tot i això, pel fet que serveistic.com no pot garantir la inexpugnabilitat d’internet ni l’absència total de hackers o altres que accedeixin de manera fraudulenta a les dades personals, el responsable del tractament es compromet a comunicar a l’Usuari immediatament qualsevol violació de la seguretat de les dades personals que probablement comporti un alt risc per als drets i llibertats de les persones físiques. Seguint el que estableix l’article 4 de l’RGPD, s’entén per violació de la seguretat de les dades personals qualsevol violació de la seguretat que ocasioni la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d’una altra manera, o la comunicació o accés no autoritzats a les esmentades dades.

Les dades personals seran tractades com a confidencials pel responsable del tractament, qui es compromet a informar de i a garantir per mitjà d’una obligació legal o contractual que aquesta confidencialitat sigui respectada pels seus empleats, associats, i qualsevol persona a la que es permeti l’accés a la informació.

Drets derivats del tractament de les dades personals

L’Usuari té sobre serveistic.com i podrà, per tant, exercir davant el responsable del tractament dels següents drets reconeguts en el RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals:

 • Dret d’accés: És el dret de l’Usuari a obtenir confirmació de si serveistic.com està tractant o no les seves dades personals i, en cas afirmatiu, obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i de el tractament que serveistic.com hagi realitzat o realitzi, així com, entre altres, de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades, i dels destinataris de les comunicacions realitzades o previstes.
 • Dret de rectificació: És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les seves dades personals inexactes o, tenint en compte les finalitats del tractament, incompletes.
 • Dret de supressió (“el dret a l’oblit”): És el dret de l’Usuari, sempre que la legislació vigent no estableixi el contrari, a obtenir la supressió de les seves dades personals quan ja no siguin necessàries per les finalitats per les quals han estat recollides o tractades; l’Usuari hagi retirat el seu consentiment al tractament, i no es compti amb una altra base legal; l’Usuari s’oposi al tractament i no hi hagi un altre motiu legítim per continuar fent-lo; les dades personals hagin estat tractades il·lícitament; les dades personals s’hagin de suprimir en compliment d’una obligació legal; o les dades personals hagin estat obtingudes producte d’una oferta directa de serveis de la societat de la informació a un menor de 14 anys. A més de suprimir les dades, el responsable del tractament, tenint en compte la tecnologia disponible i el cost de la seva aplicació, ha d’adoptar mesures raonables per informar els responsables que estiguin tractant les dades personals de la sol·licitud de l’interessat de supressió de qualsevol enllaç a aquestes dades personals.
 • Dret a la limitació del tractament: És el dret de l’Usuari a limitar el tractament de les seves dades personals. L’Usuari té dret a obtenir la limitació del tractament quan impugni l’exactitud de les seves dades personals; el tractament sigui il·lícit; el responsable del tractament ja no necessiti les dades personals, però l’Usuari ho necessiti per fer reclamacions; i quan l’Usuari s’hagi oposat al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades: En cas que el tractament s’efectuï per mitjans automatitzats, l’Usuari tindrà dret a rebre del responsable del tractament les seves dades personals en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable del tractament. Sempre que sigui tècnicament possible, el responsable del tractament transmetrà directament les dades a aquest altre responsable.
 • Dret d’oposició: És el dret de l’Usuari a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se’n cessi el tractament per part de serveistic.com.
 • Dret a no ser a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils: És el dret de l’Usuari a no ser objecte d’una decisió individualitzada basada únicament en el tractament automatitzat de les seves dades personals, inclosa l’elaboració de perfils, existent llevat que la legislació vigent estableixi el contrari.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a el responsable del tractament amb la referència “RGPD-SERVEISTIC.COM”, especificant:

 • Nom, cognoms de l’Usuari i còpia del DNI. En els casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació de la persona que representa l’Usuari pel mateix mitjà, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret que acrediti la identitat.
 • Petició amb els motius específics de la sol·licitud o informació a la qual es vol accedir.
 • Domicili a efecte de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Documentació que acrediti la petició que formula.

Aquesta sol·licitud i la documentació adjunta es podrà enviar a la següent adreça, i/o correu electrònic:

Adreça postal:
Serveis TIC Catalunya Central, S.L.
C / Cós 35 2n, 08241 Manresa (Barcelona)
Formulari de contacte

Enllaços a llocs web de tercers

El lloc web pot incloure enllaços, o enllaços que permeten accedir a pàgines web de tercers diferents de serveistic.com, i que per tant no són operats per serveistic.com. Els titulars d’aquests llocs web disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades, sent el titular en cada cas, el responsable dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privadesa.

Reclamacions davant l’autoritat de control

En cas que l’Usuari consideri que existeix un problema o infracció de la normativa vigent en la forma en què s’estan tractant les seves dades personals, té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, en particular, a l’Estat en el qual tingui la seva residència habitual, lloc de treball o lloc de la suposada infracció. En el cas d’Espanya, l’autoritat de control és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (http://www.agpd.es).

II. POLÍTICA DE COOKIES

L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari -en els diferents dispositius que pugui utilitzar per navegar- perquè el servidor recordi certa informació que llegirà posterior i únicament el servidor que l’ha implementat. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no malmeten el dispositiu de navegació.

La informació recollida a través de les galetes pot incloure la data i hora de visites a el Lloc Web, les pàgines visionades, el temps que ha estat en el Lloc Web i els llocs visitats just abans i després de visitar la pàgina. Tot i això, cap galeta permet que es pugui contactar amb el número de telèfon de l’Usuari o amb qualsevol altre mitjà de contacte personal. Cap cookie pot extreure informació del disc dur de l’Usuari o robar informació personal. L’única manera que la informació privada de l’Usuari formi part de l’arxiu de les galetes és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

Les cookies que permeten identificar una persona es consideren dades personals. Per tant, els serà d’aplicació la Política de Privacitat anteriorment descrita. En aquest sentit, per a la seva utilització serà necessari el consentiment de l’Usuari. Aquest consentiment s’ha de comunicar, d’acord amb una elecció autèntica, efectuada mitjançant una decisió afirmativa i positiva, abans del tractament inicial, removible i documentat.

Galetes pròpies

Són aquelles galetes que són a l’ordinador o dispositiu de l’Usuari, i gestionades exclusivament per serveistic.com per al millor funcionament del Lloc Web. La informació que es recull s’empra per millorar la qualitat del Lloc Web i el seu contingut i la seva experiència com a Usuari. Aquestes galetes permeten reconèixer a l’Usuari com a visitant recurrent del Lloc Web i adaptar el contingut per oferir-continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Galetes de tercers

Són galetes utilitzades i gestionades per entitats externes que proporcionen a serveistic.com serveis sol·licitats per millorar el lloc web i l’experiència de l’usuari en navegar pel Lloc Web. Els principals objectius pels quals s’utilitzen galetes de tercers són l’obtenció d’estadístiques d’accessos i analitzar la informació de la navegació, és a dir, com interactua l’usuari amb el Lloc Web.

La informació que s’obté es refereix, per exemple, al nombre de pàgines visitades, l’idioma, l’adreça IP des de la qual accedeix l’Usuari, el nombre d’usuaris que accedeixen, la freqüència i reincidència de les visites, el temps de visita, el navegador que fan servir, l’operador o tipus de dispositiu des del qual es realitza la visita. Aquesta informació s’utilitza per millorar el Lloc Web, i detectar noves necessitats per oferir als Usuaris un Contingut i/o servei d’òptima qualitat. En tot cas, la informació es recopila de forma anònima i s’elaboren informes de tendències del Lloc Web sense identificar a usuaris individuals.

Podeu obtenir més informació sobre les cookies, la informació sobre la privacitat, o consultar la descripció del tipus de cookies que s’utilitza, les característiques principals, període d’expiració, etc. als següents enllaços:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=es
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Les entitats encarregades del subministrament de cookies podran cedir aquesta informació a tercers, sempre que ho exigeixi la llei o sigui un tercer el que processi aquesta informació per a aquestes entitats.

Galetes de xarxes socials

Serveistic.com incorpora connectors de xarxes socials, que permeten accedir-hi a partir del Lloc Web. Per aquesta raó, les galetes de xarxes socials es poden emmagatzemar al navegador de l’Usuari. Els titulars d’aquestes xarxes socials disposen de les seves pròpies polítiques de protecció de dades i de cookies, sent ells mateixos, en cada cas, responsables dels seus propis fitxers i de les seves pròpies pràctiques de privacitat. L’Usuari s’haurà d’adreçar a cadascuna per informar-se sobre aquestes cookies i, si escau, del tractament de les seves dades personals. Únicament a títol informatiu s’indiquen a continuació els enllaços en els quals es poden consultar aquestes polítiques de privadesa i/o de galetes:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Twitter: https://twitter.com/es/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig
Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es-419&gl=es
Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=es
Pinterest: https://policy.pinterest.com/es/privacy-policy
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hp-cookies

Cookies a SHOP.SERVEISTIC.COM

La botiga online SHOP.SERVEISTIC.COM utilitza dos tipus de cookies:
Cookies de sessió: Caduquen quan es tanca el navegador. No es queden al vostre ordinador.
Cookies persistents: Romanen al vostre equip durant un període de temps definit.

Quan s’utilitza l’àrea de client de SHOP.SERVEISTIC.COM es creen les següents cookies:

InstanceID: Aquesta és la cookie més comuna que utilitzen la majoria de llocs web basats en PHP. Emmagatzema l’identificador de sessió únic per a cada visitant i permet que les variables passin entre càrregues de pàgina. La cookie només conté una referència a una sessió al servidor web. El navegador de l’usuari no emmagatzemarà cap informació personal. Es tracta d’una cookie només de sessió, de manera que caduca quan es tanca el navegador.

AffiliateID: S’estableix aquesta cookie quan un afiliat us remet un client. Emmagatzema l’identificador de l’afiliat que ha remès l’usuari, de manera que si el client realitza una comanda durant els 90 dies posteriors a la derivació, l’afiliat en rep crèdit. És una cookie persistent.

LinkID: Només estableix aquesta cookie si utilitzeu el seguiment d’enllaços (Utilitats > Seguiment d’enllaços). Recorda l’enllaç que ha seguit el visitant per arribar al lloc web i el sistema l’utilitza en rebre una comanda, per poder associar la conversió amb un enllaç per poder proporcionar estadístiques com el percentatge de conversió dels enllaços. És una cookie persistent.

User: S’utilitza aquesta cookie per a la funcionalitat de recordar l’àrea de client. El sistema només el defineix si un client opta per fer que el sistema recordi les seves dades, assegurant-se que no necessita iniciar sessió diverses vegades. És persistent i dura 365 dies, o fins a la sortida.

Deshabilitar, rebutjar i eliminar galetes

L’usuari pot desactivar, rebutjar i eliminar les galetes -total o parcialment- instal·lades al seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els quals es troben, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per rebutjar i eliminar les galetes poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre. En conseqüència, l’Usuari ha d’anar a les instruccions facilitades pel propi navegador d’Internet que utilitzi. En cas que rebutgi l’ús de cookies -total o parcialment-, podrà seguir utilitzant el Lloc Web, si bé en podrà tenir limitada la utilització d’algunes de les prestacions.

III. ACCEPTACIÓ I CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVADESA

Cal que l’Usuari hagi llegit i estigui d’acord amb les condicions sobre la protecció de dades de caràcter personal contingudes en aquesta Política de Privadesa i de Cookies, així com que accepti el tractament de les seves dades personals perquè el responsable del tractament pugui procedir-hi en la forma establerta, durant els terminis i per a les finalitats indicades. L’ús del Lloc Web implicarà l’acceptació de la Política de Privadesa i de Galetes.

Serveistic.com es reserva el dret de modificar la seva Política de Privadesa i de Galetes, d’acord al seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Els canvis o actualitzacions d’aquesta Política de Privadesa i de Cookies seran notificats de forma explícita a l’Usuari.

Aquesta política de privadesa i de Cookies ha estat actualitzada el dia 3 de setembre de 2020 d’acord al Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD-GDD).

× + info ?