CONDICIONS DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE FOTOGRAFIA TIME LAPSE

Aquestes condicions regulen els termes de contractació del servei de presa d’imatges i elaboració de pel·lícules Time Lapse. Tots ells oferts a les pàgines web de Serveis TIC. Es poden contractar des de https://shop.serveistic.com. Són subscrites, per Serveis TIC Catalunya Central, S.L. (d’ara endavant Serveis TIC), titular d’aquestes URL’s, amb domicili al C/ Cós 35 2n de Manresa (Barcelona), amb C.I.F. B-02891042, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona: Diari 1341 Tom 47560 Foli 120 Full B-555582, inscripció 1a, telèfon 93 131 08 85 i correu electrònic shop@serveistic.com. En qualsevol moment, l’interessat podrà guardar o imprimir aquestes condicions i se li recomana fer-ho.

I, d’altra banda, el CLIENT, les dades personals del qual han estat consignades per ell en el formulari que Serveis TIC ha posat a la seva disposició per a la contractació dels serveis regits per les condicions exposades en el present. Totes les dades incloses en el formulari esmentat han estat introduïdes directament pel CLIENT, per la qual cosa li correspon directament i exclusivament la responsabilitat sobre la seva autenticitat.

Per utilitzar aquest servei, cal que sigui acceptat expressament pel CLIENT, marcant la casella d’acceptació de les condicions de servei en contractar els serveis de Serveis TIC. Totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com totes aquelles condicions particulars recollides per a la utilització i/o contractació de serveis determinats i concrets, condicions particulars que prevaldran en cas de discordança amb les presents condicions generals de contractació.

Per a la utilització dels serveis de fotografia i time lapse, el CLIENT autoritza explícitament a Serveis TIC per compartir la informació amb aquelles entitats que calgui per dur a terme la tasca encomanada.

En cas de no acceptar aquestes Condicions Generals de contractació, i les condicions particulars, si escau, el CLIENT haurà d’abstenir-se de contractar els serveis oferts per Serveis TIC Catalunya Central, SL

Aquest contracte entrarà en vigor el mateix dia de la seva formalització, i no es donarà per finalitzat mentre no concorri cap de les condicions que s’hi especifiquen per a la seva resolució.

Serveis TIC manifesta que les dades consignades seran objecte de tractament automatitzat, amb el consentiment exprés previ del CLIENT i amb observança de les prescripcions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/99, de 13 de desembre.

Serveis TIC se servirà del compte shop@serveistic.com per comunicar amb el CLIENT i viceversa. Per a qualsevol tasca administrativa, de seguretat o sol·licitud d’alta, baixa o modificació de qualsevol servei de Serveis TIC, l’únic domicili acceptat a efectes de notificacions és l’indicat a l’inici del present document.

PRIMERA – DEFINICIONS

Time Lapse: Seqüència d’imatges fetes en un interval de temps determinat. Que, mitjançant programari o seqüència dedició, s’uneixen per formar un vídeo que, normalment, denota moviment a través del pas de les imatges de forma consecutiva.

CLIENT: tota aquella persona física o jurídica que emplena el formulari de contractació i escull algun dels serveis oferts per Serveis TIC a través de https://shop.serveistic.com/ i que apareix com una de les parts contractants.

Contracte: Conté totes les clàusules recollides en aquest document, així com tota la informació addicional que sobre el servei particular, escollit pel client, es recull de manera actualitzada expressament al PANELL i altres URL propietat de Serveis TIC.

Contingut comercial: La informació sobre recursos, aplicacions, característiques i preus dels serveis que es manifesta a la web https://shop.serveistic.com/ prevaldrà sobre el que recull aquest contracte i el publicat en qualsevol altra pàgina web; per a allò manifestat en tots els aspectes no esmentats anteriorment (contingut comercial) prevaldrà el que disposa aquest contracte.

Àrea privada: Espai des del qual el CLIENT pot contractar, pagar, descarregar les factures corresponents als serveis contractats i gestionar altres serveis oferts per Serveis TIC.

Usuari i clau: Informació que permet l’autenticació del client per accedir a l’Àrea privada. Aquesta informació garanteix que l’accés als serveis contractats, les dades i la informació del client siguin segurs, fiables i veraços sempre que provingui dels clients. Serveis TIC serveixen d’aquests sistemes per identificar, autenticar i verificar la persona del client.

SEGONA – OBJECTE I DEFINICIÓ DELS SERVEIS

2.1 Serveis TIC Catalunya Central, SL., és una entitat mercantil que, entre d’altres, ofereix serveis de fotografia vídeo, filmació aèria i time lapse.

2.2 A través de la URL https://shop.serveistic.com, el client pot contractar els serveis. Aquests serveis es contractaran per a un sol projecte i hauran de ser complementats amb la contractació dels mòduls addicionals, imprescindibles per la preparació i complir els requeriments legals, i que seran indicats en cada cas des de Serveis TIC prèviament a la contractació dels serveis.

2.3 Les tasques contractades inclouran les gestions administratives, i el pagament de les taxes que les diferents administracions puguin considerar. En cas de sorgir taxes desconegudes en el moment de la contractació, el client tindrà la possibilitat d’afrontar-les, o cancel·lar el projecte amb el reemborsament corresponent als serveis no realitzats en el moment de la cancel·lació, llevat en cas de pagament fraccionat.

2.4 Serveis TIC es compromet a prestar el servei complint diligentment la normativa aplicable, així com al compliment de la reglamentació en les obligacions laborals, fiscals i de protecció de dades que siguin aplicables a la realització del servei.

2.5 La prestació del servei es cenyirà i limitarà en exclusiva al que estableix aquest contracte, i al que disposa el Codi Civil, i legislació aplicable.

TERCERA – SERVEIS REGITS PER LES CONDICIONS PRESENTS

3.1 Aquestes condicions s’apliquen a tots els SERVEIS oferts per Serveis TIC, relatius a projectes de Time Lapse

QUARTA – CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL SERVEI DE RPAS

4.1 La prestació del servei que dóna origen a aquest contracte té caràcter onerós, i el client haurà de pagar-ne el preu a Serveis TIC a l’avançada (inclosos els impostos i taxes oportuns), corresponents a cada servei. Per la seva banda, Serveis TIC posarà a disposició del CLIENT la factura corresponent amb el detall de tots els conceptes que la conformen.

4.2 Les prestacions incloses a cadascun dels diferents serveis oferts per Serveis TIC, incloent preu, mode i condicions de pagament, es troben definides a https://shop.serveistic.com.

4.3 És condició indispensable per a la contractació i inici de la preparació dels treballs, que el client hagi manifestat la seva acceptació de forma inequívoca en prémer el botó que doni lloc a la corresponent contractació de cadascuna de les parts del servei, i posteriorment al botó per efectuar el pagament del carro de la compra. Accions que acreditaran l’acceptació de les condicions econòmiques.

4.4 És imprescindible que el client contracti la totalitat dels treballs necessaris per a la realització de les tasques sol·licitades. En cas contrari, no s’iniciarà la preparació de les operacions sol·licitades.

4.5 Els serveis d’oferits per Serveis TIC a l’àmbit dels projectes de Time Lapse, únicament poden ser contractats des de https://shop.serveistic.com.

CINQUENA – CANCEL·LACIÓ DE SERVEIS TIME LAPSE

5.1 Serveis TIC es reserva el dret a denegar o cancel·lar els Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a aquells usuaris que incompleixin aquestes Condicions Generals o infringeixin qualsevol dels preceptes establerts per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), o legislació equivalent. Fins i tot per la mera sospita.

SISENA – ÚS CORRECTE DELS VÍDEOS I FOTOGRAFIES

6.1 El CLIENT s’obliga a utilitzar els continguts capturats mitjançant les càmeres de Time Lapse de Serveis TIC de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 • Utilitzar-los amb finalitats o efectes contraris a la llei, la moral i als bons costums generalment acceptats, o a l’ordre públic.
 • Reproduir, copiar, distribuir o permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar les imatges en què apareguin persones, animals, plantes o objectes, llevat que disposi de l’autorització del titular dels corresponents drets o estigui legalment permès.
 • Suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de Serveis TIC o dels seus titulars, que hi hagi incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que pogués incloure els continguts.
 • Ocultar la veritable finalitat de l’operació per a la presa d’imatges i enregistraments mitjançant els serveis contractats a Serveis TIC. En cas d’utilitzar les imatges i enregistraments amb finalitats diferents a aquelles per a les quals s’hagin realitzat les filmacions, el CLIENT se’n farà únic responsable, i exonera a Serveis TIC de qualsevol reclamació. Incloses, però no limitades, a les reclamacions presentades per; persones, Ajuntaments, o entitats a les quals es va indicar una finalitat diferent de la real, ja sigui per obtenir un tracte més beneficiós, millors preus, o per qualsevol altre motiu.

SETENA – OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE SERVEIS TIC

7.1 Serveis TIC es compromet a complir de bona fe, i en tot el possible, amb tota la legislació, i reglamentació, tant europea com estatal i local, i a obtenir els permisos, les coordinacions i els registres necessaris per a la realització de les tasques encomanades.

7.2 En les relacions amb el CLIENT, Serveis TIC actuarà amb la diligència deguda en l’ús de la seva activitat comercial, lleialment i de bona fe. Serveis TIC es compromet a oferir serveis de qualitat òptima amb tots els mitjans al seu abast, esforçant-se perquè els serveis contractats es desenvolupin adequadament, de la manera més segura possible, tret de les incidències que es produeixin fora del control de Serveis TIC.

7.3 En aquest sentit, Serveis TIC es reserva el dret a interrompre els serveis per incidències tècniques greus, robatori, furt, o incidents relacionats amb la manca o revocació de permisos. Prosseguint amb la presa d’imatges, sempre que sigui possible, després de resoldre les incidències.

7.4 Serveis TIC no es farà responsable, ni directament ni subsidiàriament de l’incompliment de la llei, la moral i els bons costums que dugui a terme el CLIENT amb les imatges o fotografies un cop estiguin en el seu poder.

7.5 Serveis TIC es compromet a respectar la privadesa de les persones i béns identificables que apareguin en les gravacions, per la qual cosa el CLIENT haurà de disposar de les autoritzacions de les persones que hi apareixeran, en el cas que hagin de ser reconeixibles. Així com dels propietaris de vehicles o altres elements que puguin servir per identificar persones.

VUITENA – OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CLIENT

8.1 El CLIENT ha de complir tots els termes i condicions d’aquest contracte, i actuarà lleialment i de bona fe.

8.2 El CLIENT es compromet a obtenir la conformitat de les persones participants a l’enregistrament per aparèixer-hi. El personal de Serveis TIC farà el possible per verificar aquestes autoritzacions mitjançant les tecnologies disponibles, sempre que aquesta comprovació no suposi una demora excessiva a l’inici de les operacions. En el cas de reclamacions per aquest motiu, el CLIENT assumeix tota la responsabilitat, exonerant-ne serveis TIC.

8.3 El CLIENT és el responsable d’obtenir les autoritzacions de les persones i/o titulars de béns identificables, que apareguin a les fotografies i enregistraments que Serveis TIC realitzi en el desenvolupament de les tasques encomanades, i de no utilitzar aquelles imatges de les quals no disposi d’autorització.

8.4 El CLIENT és el responsable d’obtenir els permisos per la realització dels treballs contractats en instal·lacions privades.

8.5 El CLIENT és el màxim i darrer responsable de l’ús donat als treballs realitzats per Serveis TIC. El CLIENT accepta aquestes responsabilitats, i es compromet a mantenir indemne Serveis TIC davant de qualsevol litigi sorgit a causa de la utilització de les imatges i pel·lícules. El CLIENT també es compromet a facilitar tota la informació relacionada amb Serveis TIC, en les següents 24 hores al moment de tenir coneixement de qualsevol denúncia o reclamació per qualsevol causa relacionada amb l’ús d’aquests materials.

8.6 Condicions d’ús dels serveis: Es prohibeix l’ús dels serveis en modes contraris a la bona fe i, en particular, de forma no exhaustiva: La utilització que resulti contrària a la legislació vigent, o que infringeixi els drets de tercers. L’ús dels continguts presos per Serveis TIC, de manera que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, xenòfob o difamatori. Que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers. La recollida i/o utilització de dades personals de persones sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

8.7 El CLIENT indemnitzarà Serveis TIC per les despeses que tingués, imputables a alguna causa, la responsabilitat de la qual fos atribuïble al CLIENT, inclosos honoraris i costes judicials i de defensa de Serveis TIC, fins i tot en el cas de decisió judicial no definitiva.

8.8 En cas de sorgir càrrecs deguts a taxes o impostos desconeguts en el moment de contractar els serveis, el client podrà optar per abonar les quantitats oportunes, o cancel·lar el contracte, cosa que donarà lloc a la devolució dels imports corresponents a tasques no realitzades.

8.9 El CLIENT es compromet a contractar els treballs en un termini suficient per a la realització de tots els tràmits legals exigibles, segons les característiques de l’operació. En cas de no ser així, per evitar penalitzacions, des de Serveis TIC es recomana preguntar abans de fer la contractació.

NOVENA – TERMINIS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS

9.1 Serveis TIC es compromet a la realització dels treballs en el període més breu possible, o en la data indicada pel CLIENT, sempre que la tramitació dels permisos i coordinacions corresponents, així com la disponibilitat de Serveis TIC per realitzar aquestes tasques ho permetin.

DESENA – PREUS DELS SERVEIS I FORMA DE PAGAMENT

10.1 Llevat en el cas d’haver acordat específicament mitjançant pressupost personalitzat, un pagament parcial a l’inici, i un o bé successius pagaments posteriors. Per fer efectiva la contractació dels treballs a què dóna origen el present, el CLIENT haurà de pagar per avançat a Serveis TIC, el preu corresponent a cadascuna de les tasques principals i complementàries necessàries per desenvolupar la totalitat del projecte. Aquest pagament es considera l’acceptació efectiva del client i la contractació en ferm dels serveis encomanats.

10.2 Els preus de cadascun dels serveis i tasques complementàries, s’estableixen a l’apartat de contractació a https://shop.serveistic.com.

10.3 El pagament dels serveis es realitzarà per avançat utilitzant els mitjans posats a disposició del client a la pàgina web https://shop.serveistic.com.

10.4 En cas de no abonar serveis prestats, Serveis TIC es reserva el dret d’incloure les dades del CLIENT al fitxer ASNEF d’EQUIFAX IBÉRICA, SL, del qual seran eliminats després de verificar que el deute ha estat cancel·lat.

10.5 Serveis TIC es reserva el dret de posar el projecte en suspens indefinidament en cas d’incidències amb el pagament dels serveis.

ONZENA – ENTRADA EN VIGOR, DURADA I PRÒRROGA

11.1 Aquest contracte entrarà en vigor en el moment de la seva formalització.

11.2 El contracte serà vàlid en el transcurs del desenvolupament de les tasques, finalitzant de forma natural amb el lliurament i l’acceptació del treball, ja sigui de forma tàcita, o expressa per part del CLIENT.

DOTZENA – FORÇA MAJOR

12.1 Cap de les parts serà responsable per l’incompliment de les obligacions derivades del contracte per causes de força major i, per tant, no hi haurà dret a devolució de pagaments parcials realitzats, ni a indemnització quan aquest incompliment sigui degut a causes de Força Major. Si la demora en la realització dels treballs contractats per aquesta circumstància és superior a 2 mesos, el contracte es podrà cancel·lar a petició de qualsevol de les parts.

12.2 S’entendrà com a Força Major qualsevol impediment administratiu, de salut, mecànic, logístic, estratègic o de qualsevol altre tipus, que impossibiliti la realització de les tasques encomanades.

TRETZENA – TERMINACIÓ

13.1 El contracte finalitzarà quan, a més de les causes legalment establertes, i les disposades a les diferents clàusules d’aquest contracte, concorri alguna de les següents:

a. Mutu Acord de les parts.

b. Finalització i acceptació dels treballs realitzats.

c. Resolució per incompliment de les obligacions derivades del contracte d’alguna de les parts.

d. Terminació tàcita; davant la manca de resposta per part del CLIENT durant les dues setmanes posteriors a la presentació dels treballs o de les modificacions sol·licitades, es donaran els treballs per finalitzats i acceptats.

e. La mort de qualsevol de les parts en cas de persones físiques, extinció en cas de persones jurídiques, o l’entrada en situació concursal de qualsevol de les parts contractants seran causa de resolució del present contracte.

13.2 En cas de resolució o rescissió del contracte, per les causes anteriorment esmentades o qualssevol altres admeses en dret, el CLIENT accepta les polítiques de reemborsaments i devolucions establertes per Serveis TIC en les circumstàncies de cada cas. En pagaments parcials no es realitzarà cap reemborsament; en cas del pagament de la totalitat per avançat, es reemborsaran les quantitats corresponents a treballs no realitzats.

13.3 Qualsevol de les parts pot desistir dels serveis contractats durant els 30 dies següents a l’inici de prestació dels serveis. Aquest desistiment comportarà la devolució de les quantitats aportades, i la cancel·lació dels serveis contractats, EXCEPTUANT ELS IMPORTS CORRESPONENTS A: TRAMITACIONS, QUILOMETRATGE, TAXES, O ALTRES QUANTITATS QUE HAGIN ESTAT, O HAGIN DE SER ABONADES A LES ENTITATS, AGÈNCIES, O BÉ EMPRESES CORRESPONENTS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PERMISOS I COORDINACIONS CORRESPONENTS EN CAS D’EXISTIR.

CATORZENA – POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

14.1 Segons l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i el Reglament Europeu de Protecció de dades, en vigor des del 25 de Maig de 2018, Serveis TIC com a responsable del tractament l’informa de la incorporació de les dades personals als fitxers automatitzats corresponents. Les finalitats dels tractaments són de dos tipus:

 • De naturalesa comercial, que poden ser desactivades en qualsevol moment.
 • De naturalesa operativa, incloent però no limitant-se a les necessàries per a la correcta prestació dels serveis contractats.

14.2 Serveis TIC únicament emprarà aquestes informacions en el context de les qüestions que n’hagin motivat la petició, i només compartirà aquestes informacions amb l’organisme competent en el context de la qüestió concreta.

14.3 Les dades també poden ser cedides en el cas de la venda per part de l’empresa de totes o alguna de les seves branques d’activitat, o de qualsevol altre dels seus actius relacionats directament o indirectament amb els clients.

14.4 Serveis TIC es reserva la possibilitat que la seva imatge i presentació personal sigui utilitzada per a la publicitat i promoció dels serveis de Serveis TIC a Internet i altres mitjans com ara televisió, ràdio, o premsa.

14.5 El CLIENT podrà exercir en qualsevol moment el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, i revocar l’autorització concedida, notificant-ho a l’encarregat del tractament (Serveis TIC Catalunya Central, SL) enviant un correu a shop@serveistic.com , a l’atenció del Responsable de Protecció de Dades, C/ Cós 35 2n Manresa (Barcelona).

14.6 El CLIENT accepta expressament que les dades personals seran cedides a altres Entitats relacionades amb la finalitat per a la qual són subministrades a Serveis TIC, per la qual cosa dóna el consentiment inequívoc. La finalitat d’aquesta cessió és el manteniment de les dades, i qualssevol altres serveis que per la seva naturalesa i funcionament requereixin aquesta cessió.

15.7 En qualsevol cas, Serveis TIC garanteix, tenint en compte la naturalesa, els costos d’aplicació i estat de la tècnica, l’aplicació de mesures de seguretat com:

 • Seudonimització i emmagatzematge xifrat de dades personals.
 • Les que garanteixin la confidencialitat, integritat, disponibilitat i permanència de les dades en els sistemes i serveis de tractament.
 • Restaurar la disponibilitat i l’accés a dades de manera ràpida en cas d’incident físic o tècnic.
 • Procediments de verificació, avaluació i valoració regulars de l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives per garantir la seguretat del tractament.
 • Serveis TIC notificarà al CLIENT en un termini màxim de 72 hores, qualsevol vulneració de la seguretat de què tingui coneixement i pugui afectar o ser un risc per als drets dels interessats.

15.8 Serveis TIC disposa del registre de tractament de dades exigit per la legislació vigent, en el que es documenta fefaentment la finalitat per a la qual són recollides les dades personals del CLIENT.

QUINZENA – PROTECCIÓ DE DADES DURANT LA CAPTACIÓ D’IMATGES

16.1 El CLIENT com a responsable de la protecció de dades de les persones presents a l’escena, prèviament a compartir o utilitzar les imatges o enregistraments realitzats en el marc del present contracte, es compromet a disposar de l’autorització de propietaris, usuaris o residents de vehicles, habitatges o altres objectes que puguin portar a la identificació de les esmentades persones. I, en cas de no disposar de l’esmentada autorització, sol·licitarà la seva anonimització mitjançant difuminat, o altres opcions disponibles.

16.2 Els treballs d’anonimització requereixen pressupost específic.

SETZENA – MODIFICACIONS

16.1 En cas de requerir modificacions en els treballs acceptats, o en curs, Serveis TIC oferirà al CLIENT un pressupost atenent a les sol·licituds indicades pel CLIENT, que al seu torn podrà acceptar-lo, o rebutjar-lo.

16.2 Aquestes modificacions han de ser presentades per escrit, així com la seva acceptació o rebuig també s’ha de fer per escrit. En cas de no tenir resposta en un termini de 30 dies, Serveis TIC considerarà rebutjat el pressupost.

DISSETENA- LIMITACIÓ DE GARANTIA I DE RESPONSABILITAT

17.1 En cap supòsit Serveis TIC, ni els gerents i alts càrrecs, administradors, accionistes, agents o treballadors dependents de l’empresa contrauran cap responsabilitat per causa directa o indirectament relacionada amb la utilització que faci el CLIENT del resultat dels serveis prestats per Serveis TIC.

17.2 Les parts reconeixen que l’entrada en vigor d’aquest contracte no suposa cap mena de representació, delegació, garantia o altres acords diferents dels expressament descrits en aquest contracte; i d’acord amb això, tots els termes, les condicions, les garanties o altres aspectes implicats per convenis o reglamentació general queden explícitament exclosos fins als límits permesos per la Llei.

DIVUITENA – NUL·LITAT

18.1 Si qualsevol estipulació d’aquest contracte fos declarada nul·la o sense efecte, en tot o en part, per qualsevol tribunal o autoritat competent, les restants estipulacions en conservaran la validesa, llevat que les parts, discrecionalment, decideixin la terminació del contracte en la seva totalitat.

DINOVENA – PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

19.1 La totalitat de la web, del PANELL i altres pàgines web de Serveis TIC: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels continguts, es troba protegida per les lleis sobre Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, llevat per a ús personal i privat.

19.2 Així mateix, queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o redifusió, total o parcial, de la informació continguda a les esmentades pàgines web, indistintament de la finalitat i el mitjà utilitzat per a fer-ho.

VINTENA – ÚS DE COOKIES

20.1 Serveis TIC es reserva el dret d’utilització de les anomenades cookies, en qualsevol tipus d’utilització del PANELL i les pàgines web ofertes per aquesta. Tot i això, s’informa el CLIENT de la possibilitat de rebutjar aquesta utilització al seu navegador.

VINT-I-UNENA – MENORS D’EDAT

21.1 Els menors d’edat han de sol·licitar i obtenir el permís dels pares, del tutor o del representant legal prèviament a l’accés i la contractació dels serveis oferts per Serveis TIC.

21.2 Serveis TIC recorda als usuaris majors d’edat que tinguin menors a càrrec seu, que serà de la seva responsabilitat exclusiva determinar quins serveis i/o continguts són o no apropiats per a l’edat d’aquests últims.

VINT-I-DOSENA – LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

22.1 En allò no previst en aquest contracte, així com en la interpretació i resolució dels conflictes que poguessin sorgir entre les parts com a conseqüència del mateix, serà aplicable la legislació vigent.

22.2 Davant de qualsevol conflicte o diferència entre les parts en la interpretació i execució del present contracte, sempre que sigui possible acorden sotmetre’s a la Junta Arbitral de Consum de Catalunya (JACC). Les parts es comprometen a acceptar el laude emès.

22.3 En cas de desacord amb la resolució de la Junta Arbitral de Consum, les parts de sotmeten a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Manresa, renunciant expressament, en cas de ser un altre, al seu propi fur en els casos que les normes processals ho permetin. En el cas de consumidors o usuaris finals, Serveis TIC es remet al que disposa la normativa processal vigent. Si és raonablement possible, el compliment d’aquest Contracte continuarà durant el curs de qualsevol desacord i/o procediment arbitral o judicial.

× + info ?